TÁBOROVÝ ŘÁD

Táborový řád farních chaloupek

Táborový řád udává mantinely chování pro všechny účastníky chaloupky (dospělých i dětí).

Základní povinnosti

 1. Všichni táborníci jsou povinni se řídit táborovým řádem, denním režimem a pokyny hlavního vedoucího, vedoucích a zdravotníka (popř. zdravotnického dozoru).
 2. Táborníci dbají na vzájemné dobré vztahy - varují se hádek, sporů a vulgarit.
 3. Táborníci se chovají slušně k táborovému prostředí, zejména pak k okolní přírodě a vybavení, které má tábor k dispozici.
 4. Táborníci budou zachovávat pořádek ve svých pokojích a v prostorách tábora po celou dobu tábora.
 5. Dojde-li k poškození táborového vybavení, musí to každý táborník ihned ohlásit vedoucímu.
 6. Bez vědomí hlavního vedoucího se z tábora nikdo nevzdálí.
 7. Každý táborník bude hlásit jakékoliv poranění, onemocnění, změnu zdravotnímu stavu vedoucímu a zdravotníkovi.
 8. Půjčené věci táborníci vrací, kam patří.
 9. Každý táborník ctí zásady fair play v každé hře a soutěži.

Denní režim

 1. Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim, také denní program a zúčastnit se celého programu (kromě marodů).
 2. Bez vědomí vedoucích se táborníci nesmí vzdálit z prostor tábora, popř. prostoru, kde probíhá program.
 3. Od večerky do ranního budíčku, jsou děti povinny dodržovat noční klid, nikoho nerušit ze sladkého či slaného snění a nechodit pryč ze svých pokojů, vyjma nutné procházky na záchod a zpět do spacáku.

Stravování a hygiena

 1. Jídlo budou táborníci konzumovat výhradně v prostorách jídelny (vyjma svačinek a jídla na výletech). Jakýkoliv nepořádek po sobě uklidí.
 2. V žádném případně je zakázáno nenosit jídlo do pokojů nebo ho tam skladovat (rozteklá čokoláda pak už není moc dobrá).
 3. Jídla si táborníci nechají naložit, kolik sní, aby nenechávali zbytečně zbytky - případné zbytky vyhodí do nádob k tomu určených, nikoliv do koše.
 4. Táborníci budou ostatní odpad třídit (petky, papír apod.).
 5. Pro táborníky je zajištěné pití ve várnicích. Pokud došlo, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucím, aby nikdo netrpěl žízní.
 6. Každý den a na spaní se táborníci budou převlékat do suchého oblečení.
 7. Táborníci budou dbát osobní hygienu a využívat pro ni umývárky.
 8. Jakékoliv závady a nečistoty v prostorách umývárek a wc hlásit vedoucím.

Bezpečnost

 1. Táborníci jsou povinni předcházet svým chováním úrazům vlastním a svých spolutáborníků, onemocněním a škodám na majetku.
 2. Jakékoliv mimořádné události - nemoc, zranění, pořár, přítomnost cizí osoby v táboře apod. jsou táborníci povinni hlásit okamžitě vedoucím (tohle není žalování!).
 3. Táborníci smějí používat pracovní nářadí pouze se souhlasem vedoucího a pod dozorem plnoletého vedoucího.
 4. Po dobu trvání tábora platí přísný zákaz kouření. požívání alkoholu a užívání jiných návykových, omamných a psychotropních látek. Dále je přísně zakázáno užívání násilí, hrubých neslušností nebo konání činů, které mohou být kvalifikovány jako hrubý přestupek nebo trestný čin (v takovém případě je možné, že bude ne moc příjemná dohra).
 5. Je přísně zakázáno vnášet do prostor tábora a po dobu trvání tábora používat jakékoliv zbraně.
 6. Za jakékoliv hrubé porušení táborového řádu či hrubé nevhodné chování může být táborník z tábora vyloučen bez nároku na kompenzaci.
 7. V případě důvodného podezření z užívání tabákových či alkoholických výrobků nebo jiných návykových, omamných a psychotropních látek nebo používání či přechovávaní zbraně si organizátor vyhrazuje právo na prohlídku osobních věcí za přítomnosti hl. vedoucího, zdravotníka a plnoletého vedoucího, za účelem ochrany zdraví v táboře nebo zamezení možnému použití zbraně v táboře.
 8. Táborníci mají zakázáno brát s sebou na tábor jakékoliv cennosti (vyjma běžných šperků jako např. náušnice).

Odměny a tresty

 1. V táboře jsou využívány pochvaly a odměny, ve výjimečných případech tresty.
 2. Trestem může být odebrání bodů celému týmu nebo fyzická aktivita (např. 10 kliků za vulgarity).
 3. Za zvláště hrubé porušení táborového řádu, denního režimu a bezpečnosti může být táborník z tábora vyloučen.

Není v našich silách cenné věci hlídat a z právního hlediska je nemůžeme ani zabavit do
úschovy a vrátit na konci tábora. Dítě s cennostmi bude odmítnuto, popřípadě po
pozdějším zjištění Vás požádáme o okamžitý odvoz cenných věcí.